041 789 319 satjam@gmail.com

Konec novembra 2023 so pošiljali ODLOČBE za DOLGOTRAJNO OSKRBO iz ZZZS, ki je marsikoga ponižala, razžalila, prizadela ali pa je sploh ni razumel. (Formular za zavrnitev na spletu: https://cutt.ly/PwO9M6vc Enaka 1 stran FORMULAR za zavrnitev pa je tukaj za print: Zavrnitveni_formular_Dolgotrajna_oskrba_Odlocba_ZZZS) Prispevek se začne plačevati 1.7.2025, ni znana višina, lahko da bo astronomska!

Zakon o DOLGOTRAJNI OSKRBI je tukaj: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7621

Iz zahtevnega teksta zakona med drugim razberemo:

 1. Da se bo treba šolati 50 ur za skrb za nemočnega družinskega člana (to je 2 meseca po 2×3 ure tedensko, kar je zelo naporno ob oostalih obvezah).
 2. Šolanje smo dolžni obnavljati vsakih 5 let, morda celo na svoje stroške.
 3. Pošiljati smo dolžni redna poročila o stanju družinskega člana, za katerega skrbimo, z visokimi GLOBAMI do 2500 eur v primeru neizpolnitve ali pa da zamudimo rok.
 4. Kdor ima ODLOČBO in mu zdravje oslabi, pa je lahko z ukrepom celo proti svoji volji nekoč premeščen v oskrbo v karanteno-taborišče kot to že imajo v Avstraliji.

Nezakonito

ODLOČBA je NEZAKONITA, protipravna in enostranska prisila države ker izvaja posiljevanje in prisiljevanje nad našim odločanjem o zdravju. Zakon o Pacientovih pravicah v 5. členu določa, da se posameznik odloča za svoje zdravje samostojno. ZZZS pa kljub vsemu pravnim pravilom izdaja ODLOČBE za prisilno vključenost v DOLGOTRAJNO OSKRBO, za katero stranka ni zaprosila. ODLOČBA, ki jo ZZZS pošilja državljanom po istem vključujočem kopitu ‘de facto’ predstavlja prisilo v enakopravnost, kar po 131. členu kazenskega zakonika KZ-1 predstavlja kaznivo dejanje.

Prisila z odločbo

Zakon o Pacientovih pravicah določa, da se posameznik sam odloča za svoje zdravje, kar bi vključevalo tudi odločitev o tem, ali bo oseba sama zaprosila za vključitev v dolgotrajno oskrbo. Zakon o dolgotrajni oskrbi pa določa, da je ZZZS kot organizacija dolžna odločiti o tem, da vam z ODLOČBO pove, da ste vključeni v dolgotrajno oskrbo po uradni dolžnosti in to prav za vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev. Tukaj pa nastane vprašanje, zakaj se je prvotna pogodba o zavarovanju, ki je bila vaša in samo vaša odločitev preko ZZZS spremenila v državno ODLOČBO?

Zavrnitev v 8 dneh!

Treba je tudi upoštevati, da Zakon o dolgotrajni oskrbi določa, da se vključitev v dolgotrajno oskrbo lahko zavrne, če oseba ne želi biti vključena. To pomeni, da ima oseba, ki ni zaprosila za vključitev v dolgotrajno oskrbo, še vedno možnost, da se odloči, ali bo vključitev sprejela ali ne. V praksi to pomeni, da ZZZS izda odločbo o vključitvi v dolgotrajno oskrbo, na podlagi katere ima oseba možnost, da se v roku 15 dni od vročitve odločbe sama odloči ali bo vključitev sprejela ali ne. Če oseba v tem 15 roku ne odgovori, se šteje, da je vključitev sprejela. Pravni pouk zahteva tožbo pred Upravnim sodiščem zato, ker ste presegli rok 8 dni, ki velja za sklenitev pogodb.

Torej, če znotraj 8 dni zavrnete njihovo odločbo, ki je v bistvu pretkana poslovna ponudba, potem se vam z državo ni potrebno tožiti, saj je vaša zavrnitev skladna z Obligacijskim zakonom Republike Slovenije.

Zavrnitev ODLOČBE v 8 dneh od prejema velja ne glede na to, da na ODLOČBI piše, da pritožba nanjo ni možna!

Svoboda zavrnitve

Torej, čeprav ZZZS izda ODLOČBO o vključitvi v dolgotrajno oskrbo, brez da bi stranka zaprosila za njeno izdajo, ima stranka še vedno možnost, da se odloči, ali bo vključitev sprejela ali NE. V tem smislu je Zakon o dolgotrajni oskrbi skladen z Zakonom o Pacientovih pravicah. Vendar je lahko izdaja ODLOČBE o vključitvi v dolgotrajno oskrbo, brez da bi stranka zaprosila za to, za stranko lahko zelo neprijetna izkušnja. Lahko se počuti, kot da ji je bila odločitev o tem, ali bo vključena v dolgotrajno oskrbo, samostojna odločitev v celoti odvzeta. V prihodnosti bi bilo smiselno razmisliti o tem, ali bi bilo mogoče postopek vključitve v dolgotrajno oskrbo prilagoditi tako, da bi stranka imela večjo možnost, da se o vključitvi sama odloči.

Predlog za v prihodnje:

Na primer, ZZZS bi lahko stranki poslal informativno pismo o dolgotrajni oskrbi in ji ponudil možnost, da se na pismo odziva. Če stranka na pismo ne odgovori v določenem roku, bi se lahko ZZZS odločil, da bo stranko vključil v dolgotrajno oskrbo.

132.člen kazenskega zakonika KZ-1 določa, da je vsaka prisila kaznivo dejanje. Obligacijski zakonik v 832. členu in v členu 616 določa prekinitev pogodbe. Kako bi lahko te člene vključil v zavrnitev prisilne odločbe s strani države?

Poglejmo rešitve:

132. člen Kazenskega zakonika (KZ-1) določa, da je vsaka prisila kaznivo dejanje. Prisila je dejanje, s katerim se osebi odvzame možnost, da se prosto odloči o svoji volji. V primeru, ko država izda prisilno ODLOČBO, ki posega v pravico posameznika do samoodločanja, lahko to dejanje predstavlja kaznivo dejanje prisile.

Obligacijski zakonik (OZ) v 832. členu določa, da lahko stranka odpove pogodbo, če je druga stranka kršila pogodbo tako, da je s tem povzročila hujšo kršitev pogodbenih obveznosti. V primeru, ko država izda prisilno odločbo, ki posega v pravico posameznika do samoodločanja, lahko to predstavlja hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.

Obligacijski zakonik (OZ) v 616. členu določa, da lahko stranka zahteva odškodnino, če je druga stranka kršila pogodbo. V primeru, ko država izda prisilno ODLOČBO, ki posega v pravico posameznika do samoodločanja, lahko ta ODLOČBA predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti, zaradi katere ima posameznik pravico do odškodnine.

Vključitev teh členov v zavrnitev prisilne ODLOČBE s strani države bi lahko potekala na naslednji način:

Posameznik, ki se sooča s prisilno ODLOČBO s strani države, lahko najprej vloži PRITOŽBO na to ODLOČBO.

Če pritožba ne uspe, lahko posameznik vloži TOŽBO zoper državo.

Tožba zoper državo

V TOŽBI lahko posameznik kot enega od argumentov navaja to, da je prisilna ODLOČBA v nasprotju z 132. členom kazenskega zakonika KZ-1. To pomeni, da je država z izdajo prisilne ODLOČBE posegla v pravico posameznika do samoodločanja, kar je kaznivo dejanje. Poleg tega lahko posameznik v tožbi navaja to, da je prisilna ODLOČBA v nasprotju z 832. ali 616. členom obligacijskega zakonika (OZ). Slednje pomeni, da je prisilna ODLOČBA hujša kršitev pogodbenih obveznosti, zaradi katere ima posameznik pravico do odškodnine.

Če bi TOŽBO uspešno izpeljal, bi lahko posameznik dosegel, da bi sodišče razveljavilo prisilno ODLOČBO in državi naložilo, da izplača odškodnino. V praksi bi bila ZAVRNITEV prisilne ODLOČBE s strani države mogoča le, če bi sodišče ali drugo pristojno telo presodilo, da je bila ODLOČBA v resnici v nasprotju z 132. členom kazenskega zakonika KZ-1 ali da se je stranka lahko odpovedala pogodbi.

Tukaj je nekaj primerov, kako bi lahko stranka vključila te člene v zavrnitev prisilne ODLOČBE s strani države: Stranka, ki je bila prisiljena k vključitvi v dolgotrajno oskrbo, bi lahko vložila pritožbo zoper ODLOČBO ZZZS. V pritožbi bi lahko trdila, da je ODLOČBA v nasprotju z 132. členom KZ-1, saj ji je odvzela svobodo odločanja o svojem zdravju.

Pojasnilo:  Stranka, ki je bila prisiljena k plačilu davka, ki ga ne priznava kot zakonit, bi lahko odpovedala pogodbi, na podlagi katere je bil davek izstavljen. V odpovedi bi lahko trdila, da je davek nezakonit in da je država kršila pogodbo. Seveda je uspeh tožbe odvisen od okoliščin posameznega primera. Vendar pa je vključitev teh členov v zavrnitev prisilne odločbe s strani države lahko učinkovit način za zaščito pravice posameznika do samoodločanja!

Če kot stranka pristanete na sprejem ZZZS ODLOČBE oziroma na pogodbo, potem pristanete tudi na trajnostne kategorije Agende 2030. Saj Zakon o dolgotrajni oskrbi po svoji osnovi in vsebini zasleduje (Sustainable Development Goals) kategorije Agende 2030, ki jih je Slovenija po mednarodnih pogodbah dolžna uresničevati.

Ti cilji so:

 1. SDG 3: Dostop do dobrega zdravja in dobrega počutja
 2. SDG 10: Manj neenakosti
 3. SDG 11: Ustvarjanje trajnostnih mest in skupnosti Zakon prispeva k uresničevanju
 4. SDG 3 tako, da zagotavlja PRISILEN, neprostovoljni dostop do kakovostne dolgotrajne oskrbe za vse osebe, ki jo potrebujejo, ne glede na njihovo premoženje ali dohodek.
  S tem prispeva k izboljšanju zdravja in dobrega počutja vseh občanov, tudi tistih, ki so bolj ranljivi.

Zakon državljane z ODLOČBO ZZZS prisiljuje k uresničevanju SDG 10 tako, da zagotavlja enake možnosti za vse osebe, ne glede na njihovo socialno ali ekonomsko stanje. Z dostopom do kakovostne dolgotrajne oskrbe se lahko osebe, ki potrebujejo pomoč, vključijo v družbo in živijo kakovostno življenje.

Zakon PRISILNO prispeva k uresničevanju SDG 11 tako, da ustvarja trajnostne skupnosti, ki so prijazne do starejših. Z zagotavljanjem dostopne, uporabne in kakovostne dolgotrajne oskrbe v bližini doma se omogoča, da lahko starejši ljudje ostanejo v svojih skupnostih in živijo neodvisno. Poleg teh kategorij lahko zakon o dolgotrajni oskrbi vključimo tudi v naslednje SDG kategorije:

 1. SDG 1: Odprava revščine
 2. SDG 5: Enakost spolov
 3. SDG 8: Dostojno delo in gospodarska rast

Tako. Samo še zapestnica na roko ali nogo in smo v 15 minutnem oskrbovalnem mestu. In to je tudi namen tega zakona za Dolgotrajno oskrbo v 15 minutnem mestu!

PS: ODLOČBO, ki je niste naročili kot stranka v postopku jo država samodejno izdaja v zadevi, ki se nje ne tiče, pomeni grob poseg v zasebno življenje skladno z 38. členom Ustave, saj so brez vaše odobritve uporabili vaše osebne podatke za nekaj, kar niste prosili niti zahtevali.

Vzorec dopisa za zavrnitev:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ulica: Miklošičeva 24
Kraj: 1000 Ljubljana
(Vsi lahko pošljemo v Ljubljano na gornji naslov. V Mariboru je OBMOČNA enota na naslovu: Sodna ulica 15)
Datum: 8.12.2023

Zadeva: Zavrnitev ODLOČBE o vključitvi v dolgotrajno oskrbo

Spoštovani,

z dnem datum sem prejel/-a vašo ODLOČBO o vključitvi v dolgotrajno oskrbo.

ODLOČBO zavračam iz naslednjih razlogov:

ODLOČBA je izdana v nasprotju z Zakonom o pacientovih pravicah, ki določa, da se posameznik samostojno odloča za svoje zdravje. V mojem primeru sem bil/-a vključen/-a v dolgotrajno oskrbo brez mojega predhodnega soglasja.

ODLOČBA je izdana v nasprotju z Obligacijskim zakonikom, ki določa, da lahko stranka odpove pogodbo, če je druga stranka kršila pogodbo. V mojem primeru je ZZZS kršil pogodbo, saj mi je brez mojega soglasja izdal/-a ODLOČBO o vključitvi v dolgotrajno oskrbo.

ODLOČBA predstavlja grob poseg v moje zasebno življenje. ZZZS je brez mojega soglasja uporabil moje osebne podatke za izdajo odločbe, ki je v nasprotju z mojimi željami.

Zato vas vljudno prosim, da ODLOČBO o vključitvi v dolgotrajno oskrbo RAZVELJAVITE.

Lep pozdrav,

[Vaše ime]

Opomba: Besedilo zgoraj ročno prepišemo in pošljemo ali pa sprintamo 1 stran FORMULAR in ga pošljemo: Zavrnitveni_formular_Dolgotrajna_oskrba_Odlocba_ZZZS

Oba načina sta enakovredna, tako da nismo odvisni od printerja.

…………………………………..

Do danes 9.12.2023 je ZZZS poslala že čez milijon, točno 1.250.000 ODLOČB po pošti, kar je stalo državo skoraj 1,3 milijone evrov:

https://www.24ur.com/novice/slovenija/cena-poslanih-odlocb-zzzs-ja-skoraj-13-milijone-evrov.html